top of page

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i airMont og i appen «My Chimney». Betegnelsen «vi», «oss» og «airMont» henviser til Airmont AS med org. nr. 922 819 753. Henvisninger til «du», «deg» og «den registrerte» henviser til den fysiske personen vi behandler personopplysninger om. Betegnelsen «appen» henviser til appen «My Chimney».  airMont er behandlingsansvarlig for opplysningene beskrevet i denne personvernerklæringen og du finner våre kontaktopplysninger nederst i denne erklæringen. 

1.  Formål og rettslig grunnlag

1.1.   Appen My Chimney 

airMont tilbyr appen «My Chimney». Det er helt frivillig å ta appen i bruk. For å kunne få tilgang til informasjon og fyringsdata fra appen, må brukeren ha registrert bostedsadresse i Folkeregisteret og boligen må ha installert Pipesensor. Formålet med å behandle personopplysninger er å tilby appen og gi brukere innsikt i og veiledning knyttet til effektiv, miljømessig og sikker fyring. 

Personopplysningene som behandles for å tilby appen inkluderer fornavn og etternavn, telefonnummer, e-post, adresse, innloggingsdetaljer fra (Bank-ID) fødselsdato og personnummer, unik bruker ID og data samlet inn fra Pipesensor (mengde sot, fyringstid og fyringstidspunkter). Fødsels- og personnummer blir ikke lagret og brukes kun for å finne din folkeregistrerte adresse. 

Opplysninger samlet inn fra Pipesensor er ikke personopplysninger i seg selv, men de kan si noe om aktiviteter som foregår i husstanden, f.eks. knyttet til lokasjon og aktivitet i husstanden (fyringskurve). De vil dessuten bli koblet sammen med innloggingsinformasjonen. Kontaktopplysningene kan også benyttes til å sende varsler om pipebrann. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtale etter GDPR art. 6 (1)(b). 

Merk at airMont kun er ansvarlig for innsamling av personopplysninger i den grad brukeren har gitt tillatelse til dette gjennom å ta i bruk My Chimney. Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for øvrig innsamling og bruk av fyringsdata samlet inn via Pipesensor. 

1.2.  Samtykker

airMont Pipesensor samler inn fyringsdata over tid. Disse fyringsdataene blir anonymisert i tid etter 14 dager og blir flyttet til midnatt den 01 i inneværende måned. Hvis du ønsker å se dine data til rett tid kan du oppnå dette ved å samtykke til at vi beholder tiden for hver fyring. Dette vil da også bidra til bedre og mer presis oppfølging og tilbakemelding fra appen.

airMont samarbeider også med forsknings-instanser slik som Norsk Institutt for Luftforskning og Sintef for å sammen kunne fokusere på hvordan vi kan redusere luftforurensning og på den måten redusere helseplager relatert til dette. Hvis du ønsker å bidra til denne typen forsking så kan du samtykke til det. Dine fyringsdata vil da kunne blir delt på en mest mulig vernet og anonym måte kun for å bidra til forskningens mål. Dataene vil ikke blir delt på noen annen måte, for en annen bruk eller et annet motiv uten at du har gitt et oppdatert samtykke til det.

Alle samtykker kan enkelt endres og trekkes tilbake i innstillingene i appen.

 

 

1.3.  Husstandsmedlemmer

Dersom du bor på en adresse med Pipesensor installert og en annen person i husstanden har tatt i bruk tjenesten «My Chimney» kan vi behandle personopplysninger (tidfestet fyringsdata) om husstanden. Opplysningene som samles inn fra Pipesensor (mengde sot, fyringstid og fyringstidspunkter) kan indirekte si noe om tilstedeværelse og aktivitet i husstanden du er medlem av. airMont har ingen direkte tilgang til informasjon om hvem som bor i husstanden, men dette kan være tilgjengelig f.eks. på nett eller i offentlige registre.

Behandlingen av opplysninger om husstanden, som følge av at et husstandsmedlem har gitt oss tillatelse til innsamling av personopplysninger gjennom Pipesensor, er vår berettigede interesse i å tilby en tjeneste med formål om å sikre effektiv, miljømessig og sikker fyring etter GDPR art. 6(1)(f).

1.4.  Feillogging og monitorering

Vi benytter feilloggingstjenesten Session Replay fra Sentry til å monitorene en brukersesjon for å avdekke feil, rar oppførsel og treghet. Tjenesten er nødvendig for at tjenestene våre skal fungere, og blir automatisk aktivert. Opplysningene som logges er tekst/data som fylles inn i tekstfelter (dette blir sladdet), samt museklikk og bevegelser i appen.

I den grad det behandles personopplysninger er dette basert på en berettiget interesse etter GDPR art. 6(1)(b). Den berettigede interessen består av å kunne tilby en sikker og fungerende app.

Opplysningene og loggene lagres i opptil 90 dager.

1.5  Avtaler med samarbeidspartnere og leverandører

airMont behandler personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører med formål om avtaleoppfølging, tjenestelevering og tjenesteutveksling. Personopplysningene som behandles er kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, adresser og e-postadresser samt eventuelt fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen virksomheten har med de enkelte samarbeidspartnere og leverandører, dersom avtalen er inngått med personen virksomheten behandler personopplysninger om direkte jf. GDPR artikkel 6(1)(b). Dersom det er inngått avtale på vegne av en virksomhet er det rettslige grunnlaget vår berettigede interesse i å kunne gjennomføre avtaleforhold jf. GDPR artikkel 6(1)(f).

 

  

2.  Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører 

airMont gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten eller vi har et annet lovlig grunnlag for dette. 

Vi benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver, herunder Microsoft for å «hoste» tjenesten My Chimney. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. 

airMont behandler enkelte personopplysninger (tidfestet fryingsdata) utenfor EU/EØS herunder USA. I slike tilfeller er overføringen basert på EU-US Data Privacy Framework, eller EU Standard Contractual Clauses.

 

 

3.  Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til oss har du som registrert rett til å kreve:

  • Retting, innsyn og sletting. Du har rett til å be om en gratis kopi av dine personopplysninger, be om retting av uriktige opplysninger, og under visse omstendigheter be om at personopplysningene dine slettes.

  • Begrensning. Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel mens vi undersøker eventuelle innvendinger fra deg knyttet til vår behandling av personopplysninger.

  • Dataportabilitet. I noen tilfeller har du rett til dataportabilitet, det vil si at du kan kreve at vi utleverer opplysninger om deg i et strukturert, anvendbart og maskinlesbart format, for å kunne overføre disse til en annen behandlingsansvarlig. Dette gjelder bare dersom vi behandler personopplysningene basert på ditt samtykke eller en avtale med deg.

  • Protestere. Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil da stanse behandlingen av opplysningene, med mindre vi kan vise til tvingende berettigede grunner til at vi kan fortsette behandlingen.

  • Protest mot direkte markedsføring. Du har rett til å protestere mot vår direkte markedsføring (inkludert profilering for disse formålene). Vi vil da stanse vår behandling av dine personopplysninger for slike formålene.

  • Trekke tilbake samtykke. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Vi vil da stanse fremtidig behandling av personopplysninger som er basert på ditt samtykke.

  • Klage til Datatilsynet. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen av dine personopplysninger. Vi setter pris på om du tar kontakt med oss direkte først. 

 

 

4.  Oppbevaringstid

Vi behandler personopplysninger så lenge vi har et rettslig grunnlag for dette. For eksempel vil vi behandle dine opplysninger så lenge du har en avtale med oss, for eksempel om bruk av tjenesten My Chimney og deretter utgangspunkt slette de når du avslutter tjenesten eller avtaleforholdet.

Hvis grunnlaget er samtykke, vil airMont lagre personopplysninger så lenge vi har et gyldig samtykke. 

Vi vil dessuten oppbevare personopplysninger dersom vi har en lovpålagt plikt til dette, f.eks. etter bokførings- eller regnskapslovgivning. 

I visse tilfeller vil vi dessuten kunne fortsette å behandle personopplysninger ut over dette, for eksempel dersom det er nødvendig for å fastsette, forsvare oss mot eller gjøre gjeldende et rettskrav.

  

5. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan airMont AS som behandlingsansvarlig for aktivitetene beskrevet i denne personvernerklæringen behandler personopplysninger, kontakt oss gjerne på:

Adresse: Langbrygga 3, 1767 Halden

E-post: support@airmont.no

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 25.04.2024

PERSONVERNERKLÆRING 
FOR airMont AS

bottom of page