top of page

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles i airMont og i appene «Chimney Insights» og «airMont Registrering». Betegnelsen «vi», «oss» og «airMont» henviser til Airmont AS med org. nr. 922 819 753. Henvisninger til «du», «deg» og «den registrerte» henviser til den fysiske personen vi behandler personopplysninger om. Betegnelsen «appene» henviser til appene «Chimney Insights» og «airMont Registrering».  airMont er behandlingsansvarlig for opplysningene beskrevet i denne personvernerklæringen og du finner våre kontaktopplysninger nederst i denne erklæringen. 

Formål og rettslig grunnlag

Appene Chimney Insights og airMont Registrering

airMont tilbyr appene «Chimney Insights» og «airMont Registrering» som en del av produktet FireFly som kommunen din har anskaffet. For å kunne få tilgang til informasjon og fyringsdata fra appene, må du ha blitt registrert som bruker i systemet av din overordnede. Formålet med å behandle din e-postadresse er å tilby appene og gi deg tilgang til å registrere pipesensorer og følge opp data og feiebehov for piper og adresser i ditt ansvarsområde. 

Personopplysningene som behandles for å tilby appen er innloggingsdetaljer (e-post og passord) og din posisjon. Posisjon blir brukt under installasjon av pipesensor for å kunne gjøre oppslag av adressen man befinner seg på og for å tegne sensorinstallasjon i kart.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtale etter GDPR art. 6 (1)(b). 

Merk at airMont kun er ansvarlig for innsamling av personopplysninger i den grad du har gitt tillatelse til dette gjennom å ta i bruk Chimney Insights. Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for øvrig innsamling og bruk av fyringsdata samlet inn via Pipesensor. 

Samtykker

Appen «airMont Registrering» henter din posisjon under sensorinstallasjon for å kunne finne adresser som sensoren skal kobles mot. Dette går ikke å skru av eller fjerne samtykke. Ønsker du ikke at din posisjon skal leses ut så må du bare slutte å ta i bruk appen.

Feillogging og monitorering

Vi benytter feilloggingstjenesten Session Replay fra Sentry til å monitorene en brukersesjon for å avdekke feil, rar oppførsel og treghet. Tjenesten er nødvendig for at tjenestene våre skal fungere, og blir automatisk aktivert. Opplysningene som logges er tekst/data som fylles inn i tekstfelter (dette blir sladdet), samt museklikk og bevegelser i appen.

I den grad det behandles personopplysninger er dette basert på en berettiget interesse etter GDPR art. 6(1)(b). Den berettigede interessen består av å kunne tilby en sikker og fungerende app.

Opplysningene og loggene lagres i opptil 90 dager.

Avtaler med kunder, samarbeidspartnere og leverandører

airMont behandler personopplysninger om kunder, samarbeidspartnere og leverandører med formål om avtaleoppfølging, tjenestelevering og tjenesteutveksling. Personopplysningene som behandles er kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, adresser og e-postadresser samt eventuelt fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen virksomheten har med de enkelte kunder, samarbeidspartnere og leverandører, dersom avtalen er inngått med personen virksomheten behandler personopplysninger om direkte jf. GDPR artikkel 6(1)(b). Dersom det er inngått avtale på vegne av en virksomhet er det rettslige grunnlaget vår berettigede interesse i å kunne gjennomføre avtaleforhold jf. GDPR artikkel 6(1)(f). 

 

Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører 

airMont gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten eller vi har et annet lovlig grunnlag for dette. 

Vi benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver, herunder Microsoft for å «hoste» tjenesten Chimney Insights. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. 

Den registrertes rettigheter

Ved å henvende seg til oss har du som registrert rett til å kreve:

  • Retting, innsyn og sletting. Du har rett til å be om en gratis kopi av dine personopplysninger, be om retting av uriktige opplysninger, og under visse omstendigheter be om at personopplysningene dine slettes.

  • Begrensning. Du har rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel mens vi undersøker eventuelle innvendinger fra deg knyttet til vår behandling av personopplysninger.

  • Dataportabilitet. I noen tilfeller har du rett til dataportabilitet, det vil si at du kan kreve at vi utleverer opplysninger om deg i et strukturert, anvendbart og maskinlesbart format, for å kunne overføre disse til en annen behandlingsansvarlig. Dette gjelder bare dersom vi behandler personopplysningene basert på ditt samtykke eller en avtale med deg.

  • Protestere. Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi vil da stanse behandlingen av opplysningene, med mindre vi kan vise til tvingende berettigede grunner til at vi kan fortsette behandlingen.

  • Protest mot direkte markedsføring. Du har rett til å protestere mot vår direkte markedsføring (inkludert profilering for disse formålene). Vi vil da stanse vår behandling av dine personopplysninger for slike formålene.

  • Trekke tilbake samtykke. Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Vi vil da stanse fremtidig behandling av personopplysninger som er basert på ditt samtykke.

  • Klage til Datatilsynet. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen av dine personopplysninger. Vi setter pris på om du tar kontakt med oss direkte først. 

 

Oppbevaringstid

Vi behandler personopplysninger så lenge vi har et rettslig grunnlag for dette. For eksempel vil vi behandle dine opplysninger så lenge du har en avtale med oss, for eksempel om bruk av tjenesten Chimney Insights og deretter utgangspunkt slette de når du avslutter tjenesten eller avtaleforholdet.

Hvis grunnlaget er samtykke, vil airMont lagre personopplysninger så lenge vi har et gyldig samtykke. 

Vi vil dessuten oppbevare personopplysninger dersom vi har en lovpålagt plikt til dette, f.eks. etter bokførings- eller regnskapslovgivning. 

I visse tilfeller vil vi dessuten kunne fortsette å behandle personopplysninger ut over dette, for eksempel dersom det er nødvendig for å fastsette, forsvare oss mot eller gjøre gjeldende et rettskrav.

  

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan airMont AS som behandlingsansvarlig for aktivitetene beskrevet i denne personvernerklæringen behandler personopplysninger, kontakt oss gjerne på:

Adresse: Langbrygga 3, 1767 Halden

E-post: support@airmont.no

 

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 25.04.2024

PERSONVERNERKLÆRING 

FOR airMont AS

bottom of page